Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm xe ô tô điện hai bánh tự cân bằng

Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm xe ô tô điện hai bánh tự cân bằng


Tên đề tài: Nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm xe ô tô điện hai bánh tự cân bằng

Năm thực hiện: 2009 - 2011

Chủ nhiệm đề tài:

Kết quả thực hiện:

 
 

Nghiên cứu triển khai ứng dụng chương trình chấm điểm thi trắc nghiệm tự động

Tên đề tài: Nghiên cứu triển khai ứng dụng chương trình chấm điểm thi trắc nghiệm tự động

Chữ ký số

Chữ ký số
Xem chi tiết

Nhiệm vụ nghị định thư

 

STT
Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài và thành viên chính, Thư ký khoa học Mục tiêu đề tài Nội dung nghiên cứu chính Kinh phí thực hiện Năm bắt đầu Năm kết thúc Phương thức khoán chi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhiệm vụ khác

 

STT
Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài và thành viên chính, Thư ký khoa học Mục tiêu đề tài Nội dung nghiên cứu chính Kinh phí thực hiện Năm bắt đầu Năm kết thúc Phương thức khoán chi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2