Trung tâm Tin học và Tính toán

Chức năng

1. Là đơn vị chuyên trách về hạ tầng, dịch vụ công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử/Chính phủ số; quy hoạch phát triển hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, nghiên cứu, ứng dụng, chỉ đạo và điều hành hoạt động của Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; bảo đảm, an toàn, bảo mật hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn máy tính, an toàn mạng của Viện Hàn lâm.
2. Cung cấp và hỗ trợ các dịch vụ tính toán hiệu năng cao cho các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.
3. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và triển khai trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực tính toán hiệu năng cao, công nghệ thông tin và các lĩnh vực liên quan.

Nhiệm vụ

1. Phát triển và bảo đảm hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và điều hành, nghiên cứu khoa học, tính toán hiệu năng cao, triển khai ứng dụng và Chuyển đổi số của Viện Hàn lâm.
2. Xây dựng, quản lý, duy trì và khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin (gồm: Cổng thông tin điện tử (https://vast.gov.vn), Hệ thống thư điện tử (https://mail.vast.vn), Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (https://office.vast.vn), Trục liên thông văn bản điện tử (https://office.vast.vn/vanbanlienthong), Hệ thống đăng ký đề tài trực tuyến (https://office.vast.vn/oms)), hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hệ thống bảo mật, an ninh mạng của Viện Hàn lâm, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Viện Hàn lâm để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, quản lý của Lãnh đạo Viện Hàn lâm theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.
3. Cung cấp các dịch vụ trực tuyến của Viện Hàn lâm; quản lý, quy hoạch, phân bổ và cấp phát các tài nguyên trên mạng máy tính và máy tính hiệu năng cao phục vụ tính toán khoa học do Trung tâm được giao quản lý; đảm bảo việc kết nối mạng của Viện Hàn lâm với Chính phủ và các cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật;
4. Nghiên cứu, phát triển các phần mềm dùng chung phục vụ chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý của Viện Hàn lâm; hướng dẫn, chuyển giao giải pháp kỹ thuật, công nghệ, quy trình và các nội dung chuyên môn nghiệp vụ về ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai các giải pháp chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật tích hợp dữ liệu chuyên ngành, thông tin khoa học trên mạng diện rộng.
5. Là đơn vị đầu mối của Viện Hàn lâm cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ;
6. Nghiên cứu, triển khai, ứng dụng và cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tính toán hiệu năng cao và các lĩnh vực liên quan.
7. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu và triển khai ứng dụng khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.
8. Quản lý về tổ chức, bộ máy; quản lý và sử dụng viên chức, người lao động của đơn vị theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.
9. Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật và của Viện Hàn lâm.
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.