Trung tâm Tin học và Tính toán hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Trung tâm Tin học và Tính toán hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm). Thực hiện hướng dẫn chỉ đạo theo Công văn số 2079/VHL-VP, ngày 07/09/2023 của Viện Hàn lâm KHCNVN để hưởng ứng chiến dịch do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo để toàn thể đơn vị, cán bộ viên chức và người lao động tham gia chiến dịch, cụ thể như sau:

Xem chi tiết

Thông báo về việc thực hiện Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế quy định địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá

Ngày 11/5/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BYT quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá (Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/8/2023), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Xem chi tiết