Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo:

Xem chi tiết

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tin học và Tính toán đợt 2 năm 2022.

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 (phỏng vấn) kỳ tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tin học và Tính toán đợt 2 năm 2022.

Thực hiện Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Công văn số 06/VHL-TCCB ngày 05/01/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức;

Xem chi tiết