Thông báo về Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai số 31/2024/QH15

Thông báo về Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai số 31/2024/QH15
Thực hiện Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15; Công văn số 446/HĐPH ngày 24/01/2024 của Hội đồng phối hợp PBGDPL trung ương và Công văn số 1909/HĐPH-PBGDPL ngày 16/4/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương về việc tổ chức Luật Đất đai năm 2024 và đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (viết tắt là Viện Hàn lâm) xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật Luật Đất đai với các nội dung như sau:
Xem chi tiết

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tin học và Tính toán 2023

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tin học và Tính toán 2023

Trung tâm Tin học và Tính toán – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng viên chức tại đơn vị như sau:

Xem chi tiết