Ban lãnh đạo

Giám đốc Trung tâm: GS.TS. Phan Ngọc Minh

 

GS.TS.PNM

Điện thoại: 024-3.7916937
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Trung tâm Tin học và Tính toán theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm; chỉ đạo, giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quy định; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Tin học và Tính toán; trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực công tác: chiến lược và quy hoạch phát triển; các chương trình, dự án, đề án quan trọng của Trung tâm; trực tiếp quản lý và điều hành công tác: kế hoạch - tài chính, tổ chức - cán bộ; thi đua khen thưởng.

Phó Giám đốc: Phạm Thanh Mai