Thông báo về việc tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng năm 2012

Thực hiện công văn số 127 CV/ĐTNV về việc tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng năm 2012, Ban chấp hành Đoàn thanh niên Trung tâm Tin học đề nghị cán cán bộ, đoàn viên thanh niên Trung tâm cùng phối hợp thực hiện tốt nội dung sau:

1.    Hoàn thiện việc thu, nộp Đoàn phí đến hết năm 2012.
2.    Tổng kết, bình xét các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2012.

Công văn 127 CN/ĐTNV về việc tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng năm 2012 có thể download tại đây.

 


BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN THANH NIÊN TRUNG TÂM TIN HỌC