Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngày 28/6/2024, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-VHL về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Trong thời gian qua, tình hình cháy, nổ có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó lường, liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản; điển hình như vụ cháy nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ xảy ra vào ngày 12/9/2023 tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội làm 56 người chết và gần đây là vụ cháy nhà ở cho thuê trọ xảy ra vào ngày 24/5/2024 tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội làm 14 người chết; vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh xảy ra vào ngày 16/6/2024 tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội làm 04 người chết.

Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình hình cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam yêu cầu:

1. Các đơn vị trực thuộc:

- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các Quyết định, Chỉ thị, Công điện, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC); xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của các cơ quan, đơn vị;
- Xây dựng thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng PCCC gắn với quy hoạch ngành, lĩnh vực, địa phương, xây dựng mạng lưới giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (CNCH);
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH cho cán bộ, viên chức và người lao động để từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm tham gia vào công tác PCCC và CNCH. Nhân rộng điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác PCCC nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy, nổ;
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp quản lý, sử dụng điện an toàn, khắc phục tình trạng sử dụng điện không đúng cách, không đúng yêu cầu của nhà sản xuất, hạn chế tối đa cháy, nổ do điện gây ra;
- Rà soát quy hoạch xây dựng để có biện pháp, giải pháp hạn chế nguy cơ cháy, nổ; đặc biệt chú ý các điều kiện về giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy, CNCH. Đảm bảo lối đi chung, không cản trở đường giao thông và lối thoát nạn; việc câu, mắc đường dây dẫn điện, viễn thông không bảo đảm an toàn theo quy định;
- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung tại Công văn số 1020/VHL-VP ngày 07/5/2024 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về tăng cường công tác PCCC và CNCH.

2. Ban Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thẩm định và rà soát các dự án đầu tư, sửa chữa, mua sắm công, triệt để tuân thủ quy định. Quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư cho công tác PCCC, mua sắm trang thiết bị phục vụ PCCC và CNCH đáp ứng tình hình thực tế tại các đơn vị.

3. Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra có trách nhiệm tổ chức khen thưởng và đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền để khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thành tích trong công tác PCCC và CNCH.

4. Trung tâm Tin học và Tính toán, Trung tâm Thông tin - Tư liệu có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát nạn, cảnh báo nguy cơ cháy xảy ra tại các loại hình cơ sở, nhất là nhà có nhiều tầng.

5. Văn phòng có trách nhiệm phối hợp, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và các nội quy, quy định hiện hành về công tác PCCC và CNCH của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Thanh Hà