Trung tâm Tin học và Tính toán hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm). Thực hiện hướng dẫn chỉ đạo theo Công văn số 2079/VHL-VP, ngày 07/09/2023 của Viện Hàn lâm KHCNVN để hưởng ứng chiến dịch do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo để toàn thể đơn vị, cán bộ viên chức và người lao động tham gia chiến dịch, cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn như: Treo băng rôn, pano, áp phích tại nơi làm việc.

2. Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, trồng cây, phân loại, thu gom, xử lý chất thải, rác thải của đơn vị đúng nơi quy định.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

5. Phát hiện, nhân rộng các gương điển hình, mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay về bảo vệ môi trường. Biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến thiết thực và hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.

T9 làm cho thế giới sạch hơn

Các khẩu hiệu tuyên truyền

Minh Tâm