Thông báo về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thực hiện Công văn số 3148/HĐPH ngày 24/7/2023 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương về việc phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm) yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Tăng cường phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông qua
- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao các đơn vị trực thuộc quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông pháp luật có liên quan bằng hình thức phù hợp;
- Viên chức và người lao động trong các đơn vị trực thuộc tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người dân.
2. Tổ chức triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL bằng hình thức phù hợp
Trên cơ sở các văn bản pháp luật mới ban hành, đề nghị các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn tại đơn vị chủ động tổ chức phổ biến, thông tin, truyền thông về các nội dung liên quan bằng hình thức linh hoạt, phù hợp đảm bảo thiết thực, hiệu quả cụ thể là:

- Tổ chức triển khai Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới, trong đó tập trung thông tin, phổ biến về các chủ trương chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đổi mới về nội dung, hình thức PBGDPL về giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu, phù hợp với từng vùng, khu vực, địa bàn, lứa tuổi, tôn giáo, chú trọng công nghệ thông tin trong truyền thông, PBGDPL nhằm kịp thời định hướng thông tin dư luận xã hội; tập trung PBGDPL cho đối tượng là học sinh, sinh viên.....nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; mỗi người dân phải có ý thức bảo vệ mình và trách nhiệm bảo vệ người khác khi tham gia giao thông; kịp thời biểu dương, phản ánh các mô hình hiệu quả, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt trong chấp hành, thực hiện pháp luật về trật tự án toàn giao thông;

- Tổ chức triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 27/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó, tập trung phổ biến sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc nói riêng, các hành vi đánh bạc mới như trên không gian mạng cũng như các biện pháp phòng ngừa đối với mọi lứa tuổi, thành phần trong xã hội. Đồng thời, tổ chức triển khai PBGDPL về công tác phòng, chống tội phạm; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy, hàng cấm qua đường hàng không; công tác phòng, chống mua bán người; công tác phòng, chống rác thải nhựa và công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho người dân; thực hiện PBGDPL theo phương châm lấy phòng ngừa là chính, thường xuyên, liên tục, chú trọng các đối tượng đặc thù trong xã hội có hành vi vi phạm, bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định pháp luật về các lĩnh vực này;
- Chủ động lồng ghép việc phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên; pháp luật về trợ giúp pháp lý, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới…

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Xem Danh sách 08 Luật, 17 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV tại đây.