Thông báo tổ chức Tập huấn về chuyển đổi số với chủ đề “Sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin cho các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam”

Để nâng cao kỹ năng sử dụng các hệ thống thông tin cho cán bộ, viên chức và người lao động phục vụ chuyển đổi số tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm KHCNVN giao Trung tâm Tin học và Tính toán tổ chức Tập huấn về chuyển đổi số với chủ đề: “Sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin cho các đơn vị trực thuộc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam”, đây cũng là sự kiện được tổ chức trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia tại Viện Hàn lâm KHCNVN (10-10-2022).

Đối tượng: Cán bộ, viên chức và người lao động tại các đơn vị trực thuộc

Thời gian: ngày 05-06/10/2022

Nội dung:

-    Nội dung 1: Ký số văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
-    Nội dung 2: Quy trình xử lý văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành.
-    Nội dung 3: An toàn thông tin khi sử dụng thư điện tử.

Hình thức: trực tuyến qua ứng dụng Google Meet, tại địa chỉ: meet.google.com/kzz-nshf-umg

Thông tin liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Hoan – Phó Trưởng phòng Đảm bảo Công nghệ thông tin, Trung tâm Tin học và Tính toán; ĐT: 097 882440; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Trung tâm Tin học và Tính toán trân trọng thông báo tới các đơn vị trực thuộc để cử cán bộ tham gia tập huấn.

Xem chi tiết Chương trình tại đây.

Xem tài liệu tham khảo tại đây.

Nguồn tin: Trung tâm Tin học và Tính toán
Xử lý tin: Thanh Hà