Danh mục thiết bị thuộc dự án “Đầu tư trang thiết bị đảm bảo an ninh mạng, an toàn cho hệ thống thông tin Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam”

Tên dự án: “Đầu tư trang thiết bị đảm bảo an ninh mạng, an toàn cho hệ thống thông tin Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam”.

Chủ quản đầu tư: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chủ đầu tư: Trung tâm Tin học và Tính toán

Thời gian thưc hiện: 2019-2021

danhmuctrangthietbi

 

Danhmuctrangthietbi.1

DL380 Gen 10 HPE

 

 Danhmuctrangthietbi.2

 DL380 Gen 10 HPE

 

Danhmuctrangthietbi.3

ASR1001-X Cisco

 

Danhmuctrangthietbi.4

4xI3BP-CU3+WS-C2960XR-24TS-I Keysight + Cisco

 

Danhmuctrangthietbi.5

System 6029P-1CR12H SupperMicro

 

Danhmuctrangthietbi.6

NETSCOUT Arbor AED 2600 (1G-AC) Netscout Arbor