Mô phỏng quá trình truyền vết nứt trong vật liệu gradient elastic, ứng dụng trong các vật liệu lưới và composite   

Tên đề tài Mô phỏng quá trình truyền vết nứt trong vật liệu gradient elastic, ứng dụng trong các vật liệu lưới và composite   
Chủ nhiệm đề tài và thành viên chính, Thư ký khoa học TS. Phạm Hồng Công
Mục tiêu đề tài Mục tiêu của nghiên cứu này là mô phỏng quá trình truyền vết nứt trong vật liệu gradient elastic, ứng dụng trong các vật liệu lưới và composite.
Nội dung nghiên cứu chính - Thiết lập mô hình bài toán 2D và xây dựng các phương trình chi phối sự lan truyền của vết nứt trong vật liệu gradient elastic.
- Nghiên cứu lý thuyết gradient elastic trong đồng nhất hoá vật liệu để mô tả đặc tính vật lý (độ cứng, hệ số poisson, …) của vật liệu lưới và composite.
- Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) mô phỏng quá trình truyền vết nứt trong vật liệu gradient elatic, cụ thể ứng dụng trong vật liệu lưới và composite.
- Nghiên cứu mô phỏng quá trình truyền vết nứt trong vật liệu gradient elastic.
Kinh phí thực hiện 600.000.000 đồng
Năm bắt đầu 01/2021
Năm kết thúc 12/2022
Phương thức khoán chi  Khoán chi từng phần
Sản phẩm nghiệm thu