Phân tích ổn định tĩnh và động lực phi tuyến của vỏ thoải hai độ cong auxetic với hệ số Poisson âm có gân gia cường

Tên đề tài Phân tích ổn định tĩnh và động lực phi tuyến của vỏ thoải hai độ cong auxetic với hệ số Poisson âm có gân gia cường
Chủ nhiệm đề tài và thành viên chính, Thư ký khoa học TS. Phạm Hồng Công
Mục tiêu đề tài Mục tiêu của đề tài là phân tích ổn định tĩnh và động lực phi tuyến của kết cấu vỏ thoải hai độ cong auxetic với hệ số Poisson âm có gân gia cường sử dụng lý thuyết vỏ cổ điển và các lý thuyết biến dạng trượt
Nội dung nghiên cứu chính - Phân tích ổn định tĩnh phi tuyến của kết cấu vỏ thoải hai độ cong auxetic với hệ số Poisson âm có gân gia cường trên nền đàn hồi Pasternak
- Phân tích động lực phi tuyến của kết cấu vỏ thoải hai độ cong auxetic với hệ số Poisson âm có gân gia cường trên nền đàn nhớt Pasternak
Kinh phí thực hiện 646.000.000 đồng
Năm bắt đầu 09/2019
Năm kết thúc 07/2021
Phương thức khoán chi  Khoán chi từng phần
Sản phẩm nghiệm thu