Nghiên cứu phương pháp khai thác, xử lý thông tin điện tử ứng dụng vào việc nâng cao chất lượng tin bài trên Trang thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tên đề tài Nghiên cứu phương pháp khai thác, xử lý thông tin điện tử ứng dụng vào việc nâng cao chất lượng tin bài trên Trang thông tin điện tử Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Chủ nhiệm đề tài và thành viên chính, Thư ký khoa học Nguyễn Thị Mai Lan
Mục tiêu đề tài Nghiên cứu tổng quan về cách thức khai thác, xử lý thông tin điện tử bắt kịp xu hướng số hóa hiện nay để từ đó ứng dụng hiệu quả và hợp lý trong công tác tin bài tại Trang thông tin điện tử củaViện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Nội dung nghiên cứu chính Nghiên cứu tổng quan về cách thức khai thác, xử lý thông tin điện tử bắt kịp xu hướng số hóa hiện nay để từ đó ứng dụng hiệu quả và hợp lý trong công tác tin bài tại Trang thông tin điện tử củaViện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Kinh phí thực hiện 30.000.000 đồng
Năm bắt đầu 05/2021
Năm kết thúc 11/2021
Phương thức khoán chi
Sản phẩm nghiệm thu