Nghiên cứu xây dựng giải pháp phát hiện vật ngoại lai và động vật trên khu bay

Tên đề tài Nghiên cứu xây dựng giải pháp phát hiện vật ngoại lai và động vật trên khu bay
Chủ nhiệm đề tài và thành viên chính, Thư ký khoa học PGS.TS. Phạm Hồng Quang
Mục tiêu đề tài Có giải pháp tối ưu, sử dụng công nghệ hình ảnh chất lượng cao và thông tin thời gian thực, phát hiện kịp thời những vật, sinh vật ảnh hưởng đến hoạt động bay tại khu vực đường cất hạ cánh trước và trong khi có hoạt động bay.
Nội dung nghiên cứu chính - Đưa ra một mô hình và thiết kế mẫu lắp đặt cảm biến tìm kiếm và phát hiện FOD trên đường CHC phù hợp với các quy định an toàn bay quốc tế và trong nước, sáng tạo và tối ưu về đặc thù đầu tư, lắp đặt thử nghiệm ở điều kiện Việt Nam.
- Vị trí và phương pháp lắp đặt cảm biến đã được CHKVN đồng ý tại văn bản số 4689/CHK-KHCNMT của Cục Hàng không Việt Nam ngày 12/10/2017 về vị trí và phương pháp lắp đặt.
- Sáng chế một phương pháp tích hợp công nghệ mới và phương pháp vận hành cho hệ thống cảm biến tìm kiếm và phát hiện FOD trên đường CHC của sân bay.
- Thiết kế chế tạo cảm biến mẫu tích hợp từ các thiết bị công nghệ được đề xuất, thử nghiệm và chứng minh tính đáp ứng của công nghệ với yêu cầu của người sử dụng.
- Thiết kế và xây dựng hệ thống tổng thể mẫu từ 1 cảm biến, mạng truyền thông và hệ thống giám sát trung tâm, trợ giúp thu hồi FOD.
Kinh phí thực hiện 921.286.000 (Chín trăm hai mươi mốt triệu hai trăm tám mươi sáu nghìn đồng)
Năm bắt đầu 2016
Năm kết thúc 2018
Phương thức khoán chi
Sản phẩm nghiệm thu - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu
- Hệ thống Camera có độ phân giải cao, có khả năng phát hiện các vật ngoại lai và chim có kích thước tới 2 cm, tỷ lệ phát hiện vật thể đạt 90 %, thời gian phát hiện vật ngoại lai và động vật đạt 1 phút vào ban ngày và 2 phút vào ban đêm trong phạm vi đường băng và độ cao 200 mét trở xuống.