Xây dựng hệ thống phần mềm cổng thông tin điện tử của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tên đề tài Xây dựng hệ thống phần mềm cổng thông tin điện tử của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Chủ nhiệm đề tài và thành viên chính, Thư ký khoa học PGS.TSKH. Phạm Huy Điển
Mục tiêu đề tài Thiết lập phần mềm lõi cổng làm nền tảng, tạo dựng môi trường để xây dựng và tích hợp các dịch vụ hành chính và các dịch vụ truy xuất thông tin từ mọi nguồn tài nguyên hiện có trên mạng của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thông qua một điểm truy cập duy nhất và được kiểm soát an toàn thông tin chặt chẽ. Cụ thể bao gồm:
•    Thiết lập lõi cổng cho CTTĐT của VKH&CNVN, tạo nền tảng cơ sở để xây dựng các hệ thống thông tin và dịch vụ khác tích hợp vào thành hệ thống tổng thể.
•    Xây dựng hệ thống chương trình điều hành, tác nghiệp cho một số hoạt động hành chính và nghiệp vụ của VKH&CNVN. Tích hợp (một phần hoặc toàn bộ) các ứng dụng này vào CTTĐT.
•    Liên kết với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các phòng, ban giúp việc cho lãnh đạo Viện và các đơn vị thành viên, hoặc hiện do các đơn vị thành viên quản lý, nhằm cung cấp nhanh chóng tiện lợi các nguồn tài nguyên khoa học đến với người dùng.
•    Tích hợp CTTĐT với các TTTĐT của các đơn vị thành viên hiện đang hoạt động, nhằm tạo ra một địa chỉ cung cấp các thông tin khoa học và công nghệ hàng đầu trong nước. CTTĐT có khả năng thu thập, bóc tách và khai thác các thông tin sẵn có từ các trang thông tin điện tử của các đơn vị thành viên, qua đó cho phép các hệ thống TTTĐT của đơn vị thành viên có thể “xuất bản“ thông tin của đơn vị mình lên CTTĐT.
•    Thiết lập Cổng dịch vụ tính toán (dưới dạng một cổng con trong cổng thông tin VAST) cung cấp dịch vụ tính toán lưới (Grid Computing), tạo điều kiện cho các đơn vị nghiên cứu trong Viện KHCN VN có thể tiếp cận các tài nguyên tính toán hiệu năng cao tại Viện KH&CN VN và một số cơ quan khác trong và ngoài nước.
Sau khi hoàn tất các chức năng trên của Cổng thông tin điện tử, VKH&CNVN có thể đáp ứng được Mức độ 3 về cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với cán bộ trong Viện (theo Mô hình 4 mức về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nêu trong Kế hoạch phát triển Ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước của Chính phủ) và sẵn sàng cho việc triển khai các dịch vụ ở Mức độ 4, nếu các điều kiện về khung pháp lý cho phép.
Nội dung nghiên cứu chính 1. Thiết lập, vận hành hệ thống lõi CTTĐT dựa trên PMMNM

2. Xây dựng cổng truy cập thông tin cho người dùng
a.    Tích hợp trang TTĐT VAST với hệ thống ứng dụng
b.    Tạo giao diện làm việc của các cán bộ trên CTTĐT

3. Xây dựng hệ thống quản lý nguồn lực cán bộ khoa học
a.    Quản lý hồ sơ cán bộ
b.    Quy trình đi công tác nước ngoài
c.    Quy trình tuyển dụng cán bộ
d.    Quy trình giải quyết nâng lương, hưu trí, thi đua khen thưởng
e.    Thông kê công trình khoa học và tham gia đào tạo

4. Xây dựng hệ thống điều hành tác nghiệp hành chính điện tử
a.    Quản lý văn bản (công văn)
b.    Quản lý hồ sơ công việc
c.    CSDL văn bản quy phạm pháp luật
d.    Thông tin điều hành tác nghiệp
e.    Tổng hợp thông tin báo cáo

5. Xây dựng hệ thống trao đổi thông tin nội bộ
a.    Diễn đàn thông tin nội bộ
b.    Trao đổi tin nhắn cá nhân
c.    Hội đàm trực tuyến (chat)

6. Xây dựng hệ thống truyền hình giao ban trực tuyến
Kinh phí thực hiện 2.650.000 đồng chẵn
Năm bắt đầu 2010
Năm kết thúc 2012
Phương thức khoán chi
Sản phẩm nghiệm thu