Thông báo về Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020 theo phát động của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người”, Bộ Tư pháp tại Công văn số 3835/BTC ngày 15/10/2020 và Công văn số 2032/VHL-VP ngày 21/10/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Tin học và Tính toán đề nghị các phòng ban:

Vận động, khuyến khích tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” theo Thể lệ số 3819/TL-BTC; Báo cáo kết quả Cuộc thi (ghi rõ số lượng người tham gia) về Phòng Quản lý tổng hợp để tổng hợp báo cáo Viện Hàn lâm.

Nguồn tin: Văn phòng Viện Hàn lâm KHCNVN
Xử lý tin: Thanh Hà