Xây dựng hệ thống quản trị quản lý các tài nguyên trong mô hình điện toán đám mây dựa trên hệ thống mã nguồn mở OpenStack

Tên đề tài Xây dựng hệ thống quản trị quản lý các tài nguyên trong mô hình điện toán đám mây dựa trên hệ thống mã nguồn mở OpenStack
Chủ nhiệm đề tài và thành viên chính, Thư ký khoa học ThS. Nguyễn Thị Hoan
Mục tiêu đề tài Hệ thống xây dựng có khả năng quản trị và hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng và vận hành tính toán từ xa trên mạng dựa trên hệ thống mã nguồn mở OpenStack
Nội dung nghiên cứu chính Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý và cấp phát tài nguyên tính toán
Bảo đảm quản trị phần cứng, cấp phát nền tảng hệ thống cho các ứng dụng theo nhu cầu của người dùng. Báo cáo hướng dẫn sử dụng
b) Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chia sẻ tài nguyên lưu trữ
Điều khiển, theo dõi và bảo đảm an toàn cho các tiến trình tính toán lớn. Báo cáo hướng dẫn sử dụng
c) Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý giám sát
Quản trị, phân quyền, an toàn an ninh dữ liệu chia sẻ, sao lưu và khôi phục bộ lưu trữ dữ liệu lớn dùng chung. Báo cáo hướng dẫn sử dụng, đào tạo người dùng
Kinh phí thực hiện 30.000.000 đồng
Năm bắt đầu 01/2019
Năm kết thúc 06/2019
Phương thức khoán chi Khoán chi từng phần
Sản phẩm nghiệm thu