Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu gắn kết các hệ thống Quản lý Hồ sơ, công văn, văn bản thành một thể thống nhất

Tên đề tài Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu gắn kết các hệ thống Quản lý Hồ sơ, công văn, văn bản thành một thể thống nhất
Chủ nhiệm đề tài và thành viên chính, Thư ký khoa học ThS. Phạm Thanh Mai
Mục tiêu đề tài Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu gắn kết các hệ thống Quản lý Hồ sơ, công văn, văn bản thành một thể thống nhất
Nội dung nghiên cứu chính 1.    Kết nối, liên thông các hệ thống quản lý văn bản và điều hành giữa Văn phòng Chính phủ và Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam thông qua một định dạng trao đổi văn bản thống nhất; hỗ trợ theo dõi luồng/vết xử lý văn bản, lưu lại toàn bộ quá trình xử lý cũng như hồi báo của văn bản trên môi trường mạng.
2.    Triển khai theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông về kỹ thuật liên thông giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành sử dụng trong các cơ quan nhà nước (Công văn số 2803/BTTTT-THH ngày 01 tháng 10 năm 2014), và các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Công văn số 1036/BTTTT-THH ngày 10 tháng 4 năm 2015), bảo đảm kịp thời, hiệu quả và tiết kiệm.
Kinh phí thực hiện 30.000.000 đồng
Năm bắt đầu 01/2019
Năm kết thúc 06/2019
Phương thức khoán chi Khoán chi từng phần
Sản phẩm nghiệm thu