Giám sát hoạt động mạng, cảnh báo nguy cơ mất an toàn để thực hiện các biện pháp đối phó, ngăn chặn các thảm hoạ có thể xảy ra trong mạng

Tên đề tài Giám sát hoạt động mạng, cảnh báo nguy cơ mất an toàn để thực hiện các biện pháp đối phó, ngăn chặn các thảm hoạ có thể xảy ra trong mạng
Chủ nhiệm đề tài và thành viên chính, Thư ký khoa học ThS. Trần Văn Sinh
Mục tiêu đề tài Nghiên cứu, xây dựng và triển khai hệ thống giám sát an ninh mạng trên nền tảng mã nguồn mở OSSIM  - Snort cho dịch vụ thư điện tử và người dùng VLAN 5
Nội dung nghiên cứu chính -    Nghiên cứu phương án triển khai, lựa chọn giải pháp, phương án tích hợp vào hệ thống, nghiên cứu các vị trí cài đặt sensor.
-    Nghiên cứu các mẫu, các luật và ngưỡng cảnh báo tấn công của Snort, phương án thực hiện, các bước thực hiện.
-    Báo cáo đánh giá các tính năng cơ bản của giải pháp được lựa chọn, nêu rõ ưu nhược điểm.
Kinh phí thực hiện 30.000.000 đồng
Năm bắt đầu 01/2019
Năm kết thúc 06/2019
Phương thức khoán chi Khoán chi từng phần
Sản phẩm nghiệm thu