Xây dựng hệ thống giám sát tập trung từ xa trong mạng thông qua giao thức SNMP

Tên đề tài Xây dựng hệ thống giám sát tập trung từ xa trong mạng thông qua giao thức SNMP
Chủ nhiệm đề tài và thành viên chính, Thư ký khoa học ThS. Trần Quang Hưng
Mục tiêu đề tài -    Xây dựng Server theo dõi và quản lý các thiết bị trong mạng thông qua giao thức SNMP.
-    Cài đặt, phát triển các công cụ mã nguồn mở như OpenNMS, CACTI, ZABBIX, OBSERVIUM, ICINGA để phục vụ mục đích theo dõi, quản trị trong mạng VAST.
-    Tùy biến tính năng của các công cụ nói trên cho phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng của VAST.
-    Nâng cấp, phát triển thêm tính năng của các công cụ nói trên để đáp ứng các nhu cầu của VAST.
Nội dung nghiên cứu chính -    Nghiên cứu phương án triển khai, lựa chọn giải pháp, phương án tích hợp vào hệ thống, xây dựng cấu hình phần cứng cho hệ thống.
-    Báo cáo đánh giá các tính năng cơ bản của giải pháp được lựa chọn, nêu rõ ưu nhược điểm.
-    Tổng hợp đề xuất đưa ra danh mục các thiết bị mạng, máy chủ, các dịch vụ cần được theo dõi, giám sát.
-    Xây dựng các kịch bản thông báo sự cố.
Kinh phí thực hiện 30.000.000 đồng
Năm bắt đầu 01/2019
Năm kết thúc 06/2019
Phương thức khoán chi Khoán chi từng phần
Sản phẩm nghiệm thu