Phát triển nghiên cứu tính toán khoa học chuyên ngành sử dụng máy tính hiệu năng cao tại Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2

Tên đề tài Phát triển nghiên cứu tính toán khoa học chuyên ngành sử dụng máy tính hiệu năng cao tại Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2
Chủ nhiệm đề tài và thành viên chính, Thư ký khoa học PGS. TS. Phạm Hồng Quang
Mục tiêu đề tài

Thúc đẩy ứng dụng tính toán khoa học vào các nghiên cứu đa ngành sử dụng hệ thống máy tính hiệu năng cao tại Viện Hàn lâm KHCNVN. Khai thác sử dụng hợp lí các nguồn lực để có kết quả nghiên cứu cụ thể với các sản phẩm tập trung theo hai hướng:

Nghiên cứu cơ bản về tính toán khoa học trong lĩnh vực vật lí, hóa học và ứng dụng trong chế tạo vật liệu mới. Các kết quả nghiên cứu đạt đẳng cấp quốc tế và được công bố khoa học trên các tạp chí có chỉ số trích dẫn ISI.

Nghiên cứu phát triển các hệ thống phần mềm ứng dụng chạy trên hệ thống máy tính hiệu năng cao để cung cấp các dịch vụ lưu trữ, xử lý tính toán trên dữ liệu cỡ lớn phục vụ đời sống xã hội.

Nội dung nghiên cứu chính

Đề tài nhánh 1 - “Nghiên cứu ảnh hưởng của tham số cấu trúc đối với sự hấp thụ và tăng cường sóng điện từ trong vật liệu siêu biến hóa và cấu trúc tinh thể quang tử”

Đề tài nhánh 2 - “Ứng dụng tính toán hiệu năng cao trong nghiên cứu vật liệu mới, động lực học cuốn protein, truyền bức xạ hạt nhân và đặc trưng bức xạ vô tuyến trong vật lý thiên văn sao”
Đề tài nhánh 3 - “Nghiên cứu cấu trúc và tính chất các hệ vòng ngưng tụ ứng dụng trong chế tạo vật liệu bán dẫn hữu cơ bằng phương pháp hoá học tính toán”
Đề tài nhánh 4 - “Ứng dụng hệ thống tính toán hiệu năng cao xác định phân bố vận tốc gió lớp không khí sát đất bằng mô hình WRF và đánh giá bằng số liệu đo đạc tại tháp đo gió Bạc Liêu”
Đề tài nhánh 5 - “Phát triển hệ thống lưu trữ dữ liệu cỡ lớn trên nền tảng điện toán đám mây và hiệu năng cao”

Kinh phí thực hiện 3 tỷ đồng
Năm bắt đầu 01/2017
Năm kết thúc 12/2019
Phương thức khoán chi Khoán chi từng phần
Sản phẩm nghiệm thu