Xây dựng hoàn thiện cổng thông tin điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2

Tên đề tài: Xây dựng hoàn thiện cổng thông tin điện tử của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giai đoạn 2
Chủ nhiệm đề tài và thành viên chính, Thư ký khoa học GS. TSKH. Phạm Huy Điển
Mục tiêu đề tài

Nâng cấp phần mềm lõi cổng.
Nâng cấp trang thông tin điện tử Viện Hàn lâm tích hợp vào cổng để sử dụng chung cùng một nền tảng công nghệ của cổng thông tin điện tử nhằm tăng cường khả năng bảo mật và đáp ứng đầy đủ các quy định về cung cấp thông tin theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP.
Xây dựng dựng Cơ sở dữ liệu thông tin nhiệm vụ và công bố khoa học nhằm từng bước đáp ứng nghị định Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/2/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KHCN và Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ KHCN về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KHCN.
Nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ để đáp ứng yêu cầu trao đổi thông tin công việc qua mạng có đủ mức độ tin cậy và an toàn an ninh thông tin theo quy định của nhà nước.
Các cán bộ công chức, viên chức quản lý và các tổ chức trong Viện Hàn lâm được cấp chứng thư số để có thể kí và đóng dấu các văn bản điện tử khi lưu trữ và trao đổi qua mạng.
Quản lý tập trung tất cả các hồ sơ, văn bản điện tử trong cơ quan Viện Hàn lâm và hỗ trợ tra cứu nhanh thông tin trên môi trường mạng. Hệ thống đáp ứng các yêu cầu kĩ thuật theo QCVN 102:2016/BTTTT dùng để kết nối liên thông trao đổi thông tin văn bản điều hành giữa các cơ quan nhà nước.

Nội dung nghiên cứu chính

Nâng cấp phần mềm lõi cổng; Nâng cấp và tích hợp trang tin điện tử Viện Hàn lâm vào cổng.
Xây dựng Cơ sở dữ liệu thông tin nhiệm vụ và công bố khoa học
Nâng cấp hệ thống thư điện tử công vụ
Triển khai hệ thống chứng thực chữ kí số và con dấu điện tử
Xây dựng hệ thống kho lưu trữ hồ sơ văn bản điện tử

Kinh phí thực hiện 3 tỷ đồng
Năm bắt đầu 01/2017
Năm kết thúc 12/2019
Phương thức khoán chi Khoán chi từng phần
Sản phẩm nghiệm thu