Tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch năm 2022

Tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch năm 2022

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn (gọi tắt là Chiến dịch) là một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tháng 9 hàng năm. Tại Việt Nam, Chiến dịch do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức nhằm tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động nhằm cải thiện và bảo vệ môi trường.

Xem chi tiết

Thông báo tổ chức Tập huấn về chuyển đổi số với chủ đề “Sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin cho các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam”

Để nâng cao kỹ năng sử dụng các hệ thống thông tin cho cán bộ, viên chức và người lao động phục vụ chuyển đổi số tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Hàn lâm KHCNVN giao Trung tâm Tin học và Tính toán tổ chức Tập huấn về chuyển đổi số với chủ đề: “Sử dụng có hiệu quả các hệ thống thông tin cho các đơn vị trực thuộc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam”, đây cũng là sự kiện được tổ chức trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia tại Viện Hàn lâm KHCNVN (10-10-2022).

Xem chi tiết