Thông báo về Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020 theo phát động của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người”, Bộ Tư pháp tại Công văn số 3835/BTC ngày 15/10/2020 và Công văn số 2032/VHL-VP ngày 21/10/2020 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung tâm Tin học và Tính toán đề nghị các phòng ban:

Xem chi tiết

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức đợt II năm 2020 của Trung tâm Tin học và Tính toán

Căn cứ vào kết quả làm việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Tin học và Tính toán năm 2020, Trung tâm Tin học và Tính toán thông báo kết quả như sau:

Xem chi tiết