Nhiệm vụ được phê duyệt

Tên đề tài Tên chủ nhiệm
Mô phỏng quá trình truyền vết nứt trong vật liệu gradient elastic, ứng dụng trong các vật liệu lưới và composite    TS. Phạm Hồng Công