Ban lãnh đạo

Giám đốc Trung tâm: ThS.CVC. Phạm Thanh Mai

Điện thoại: 024-3.7916937
Email: thanhmai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lãnh đạo mọi mặt hoạt động của Trung tâm Tin học và Tính toán theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Chỉ đạo, giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Tin học và Tính toán được Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quy định; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về toàn bộ hoạt động của Trung tâm Tin học và Tính toán; Trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực công tác: Chiến lược và quy hoạch phát triển; Các chương trình, dự án, đề án quan trọng của Trung tâm; Quản lý và điều hành công tác: Kế hoạch - Tài chính, Tổ chức - Cán bộ, Thi đua khen thưởng.

Phó Giám đốc: TS.NCVC. Phạm Hồng Công

 

 phamhongcong

ĐT: 024.3791.6937

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Giúp Giám đốc trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của Trung tâm Tin học và Tính toán trong các lĩnh vực công tác chuyên môn kỹ thuật về đảm bảo công nghệ thông tin, bảo mật và hạ tầng tính toán hiệu năng cao; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ được phân công; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.