Phòng quản lý tổng hợp

 

Trưởng phòng: ThS. Trần Ngọc Long
anhLong  

Điện thoại liên hệ: 024 37916937 (403)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Chuyên viên: Trần Hoàng Anh

Điện thoại liên hệ: 024 37916937 (403)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Chuyên viên: Nguyễn Minh Trang
 minhtrang

Điện thoại liên hệ: 024 37916937 (403)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Kế toán: Nguyễn Quang Hưng
 quan hung be

Điện thoại liên hệ: 024 37916937 (403)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.