Phòng Đảm bảo Công nghệ thông tin

 

 

Trưởng phòng:

Phó Trưởng phòng: ThS. Trần Văn Sinh

sinh

Điện thoại: 024 37914773

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Hoan

sinh

Điện thoại: 024 37916937 (303)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kỹ sư: ThS. Trần Quang Hưng

sinh

Điện thoại: 024 37914773

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kỹ sư: Dương Thị Thúy

sinh

Điện thoại: 024 37916937 (303)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kỹ sư: Nguyễn Nam Khánh

sinh

Điện thoại: 024 37914773

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Hồng Việt

quanghung 

Điện thoại: 024 37916937 (303)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.